Svetovládca čaká na svoju kráľovskú korunu

//Svetovládca čaká na svoju kráľovskú korunu

Svetovládca čaká na svoju kráľovskú korunu

Dostane korunu na hlavu a titul: Židovský Mesiáš, Kráľ sveta, svetovládca. Ale pri tom to je Antikrist.
 Ako hovorí svätý Gregor Veľký, bude Antikrist „hlavou všetkých pokrytcov“. Bude predstierať všetky možné cnosti: zbožnosť, čestnosť, úprimnosť, dobrosrdečnosť a svätosť, čím k sebe naláka srdcia všetkých Židov. Zvlášť bude pokrytecky dávať najavo láskavosť a dobrotu, aby si získal dôveru ľudí. Aj v tom bude podobný diablovi, ktorý sa rád zjavuje ako „anjel svetla“ a tým je prirodzene oveľa nebezpečnejšie, než keby sa ukazoval vo svojej pravej podobe „ako lev revúci, ktorý obchádza a striehne, koho by zožral“. – ľstivosť, ktorú u ľudí dosiahol obľuby, si upraví cestu k trónu.
        
Falošný prorok vyšle do sveta mnoho apoštolov. Svätý pápež Gregor Veľký vysvetľuje, že celá armáda kňazov bude Antikristovi pripravovať cestu. Svätá Hildegarda k tomu hovorí: „Antikristove bludy budú slobodne hlásať falošní učitelia. Potom bude nevedomosť v kresťanskej viere tak veľká, že ľudia upadnú do pochybností, ak majú ju uznať za Boží. “ Akonáhle sa Antikrist zmocní svetovlády … Zlí sa budú radovať, dobrí plakať. Ako mal Kristus predchodcu čiže priekopníka Jána Krstiteľa, bude ho mať Antikrist. Predchodca Antikrista je vo Svätom písme zmieňovaný niekoľkokrát, konkrétne v Apokalypse. Je tam nazývaný nepravým prorokom alebo falošným prorokom, zjavne preto, že nebude svätý a úprimný, ale bezbožný a falošný, teda celkom ako sám Antikrist. ((Bergolio – Pápež František)) P. Houchedé hovorí, že falošný prorok nebude kráľ ani knieža, ale mimoriadny odpadlík v hodnosti biskupa. Z apoštola evanjelia sa stane predný hlásateľ falošného mesiáša.  Francúzska rehoľníčka Nativitas (1731 –1798), klariska vo Fougeres, prorokuje podobne: „Vidím, že s blízkym posledným príchodom Krista spôsobí zlý kňaz Cirkvi veľké utrpenie.“ – Pozoruhodné je aj proroctvo svätej Hildegardy († 1179): „Rímsku Cirkev roztrhá  strašná schizma (cirkevný rozkol), takže všetko bude pripravené na prijatie Antikrista.“
Daniel hovorí: „Príde tajne a zmocní sa vlády ľstivo“. Ako mačka, vychádzajúca na lov, postupuje opatrne a krčí sa, ale akonáhle si je istá korisťou, vyskočí a zatne do nej ostré zuby, rovnako tak si vedie aj Antikrist na začiatku svojho vystúpenia. Nevpadne teda do domu dverami, aby dosiahol kráľovskej hodnosti, ani k jej získaniu nepoužije sily zbraní, ale bude podobný hadovi v raji postupovať ako ľstivý pokrytec a snažiť sa získať si srdce a dôveru dobromyseľného ľudu. Svätý biskup a mučeník Metodius, žijúci v 4. storočí, predpovedal: „Antikrist bude spočiatku voči všetkým ľuďom priateľský a láskavý, k chudobným milosrdný.
Nebude si chváliť bohatstvo, ale zlato a striebro rozdá potrebným. Bude tiež mierumilovný, a kde sa dvaja dostanú do sporu, bude ich snažiť uzmieriť. “ Svätý Anselm hovorí: „Antikrist si svoju mimoriadnu štedrosťou a súcitom získa srdce Židov, takže ho vo všetkých končinách sveta budú vychvaľovať ako poloboha.“ – So smutnou tvárou si bude Židom cnieť, ako zlý je teraz svet a ako je nanajvýš nevyhnutné, aby Boh prebudil kráľa, ktorý by svojou obratnosťou poznovu priviedol svet k pravej službe Bohu. Pred všetkými ľuďmi bude s pozdvihnutými rukami úpenlivo prosiť Boha, aby už čoskoro poslal takého kráľa, ktorý úbohých poddaných vytrhne z rúk tyranie a celý svet znovu uvedie do predchádzajúceho šťastného stavu. Židia si potom budú hovoriť: „V celom našom pokolení sa nenájde žiadny tak dobrý, spravodlivý a múdry človek ako on. Iste by bol schopný oslobodiť nás od všetkých bied a trápenia. „- Židia mu potom po predchádzajúcej verejnej konzultácii ponúknu kráľovskú korunu. Antikrist sa však bude zdráhať, avšak len preto, aby ho tým viac prosili. Potom k nemu budú prichádzať aj príslušníci iných národov ako Turci, Tatári, ba dokonca aj kresťania, a budú ho prosiť, aby prijal kráľovskú hodnosť. Nakoniec mu predstavitelia Židov, Turkov i ostatných národov prinesú skvostnú korunu, dávajú mu ju na hlavu, do ruky vložia žezlo a vyhlásia ho za svojho dobrovoľne vyvoleného kráľa.
Jeho prvou starosťou bude zhromaždiť veľké vojsko, nechať zhotoviť zbrane a do skladísk navoziť zásoby potravín. Nie bez diabolského prispenia začne veľký nával vojakov. Časom sa Antikrist bude tiež vydávať za mesiáša Židov. Židia teda budú prví, ktorí sa pridajú k Antikristovi; oni, ktorí kedysi zavrhli pravého Mesiáša a neuverili pravde, budú teraz veriť lži. Právom teda Kristus povedal Židom: „Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo vlastnom mene, prijali by ste ho. „(Ján 5,43.)

Predpokladá sa, že Antikrist obnoví tiež panstvo islamu. Ku koncu sveta má totiž prísť veľký monarcha, potomok Ľudovíta IX. Svätého, a okrem iného má rozbiť tureckú ríšu. Tak predpovedal svätý František z Pauly († 1508) i ďalší veštci. Veľkým monarchom zlomené panstvo islamu má byť údajne obnovené Antikristom.

Ak uvážime, že mohamedánstvo obsahuje určité zmyselné učenia (napr. Mnohoženstvo) a je smrteľným nepriateľom kresťanstva, potom vôbec nie je nepravdepodobné, že Antikrist bude tiež ochrancom islamu.

Židia prijmú a uznajú Antikrista za mesiáša. Výhrada Spasiteľa Židom sa podľa všetkého vzťahovala na Antikrista: „Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo vlastnom mene, prijali by ste ho.  „- Takto súdi sv. Irenej, sv. Ambróz, sv. Augustín, sv. Hieronym, sv. Ján Damascénsky. Antikrist bude Židov zvádzať, aby ho prijali za mesiáša a klaňali sa mu. Bude sa snažiť zo Svätého písma preukázať, že je skutočným mesiášom. Aj na želanie Židov predvedie veľa – prirodzene zdanlivých – zázrakov na dôkaz, že je mesiáš. Židia potom budú hovoriť, že prišiel zhromaždiť svoj rozptýlený národ  medzi národmi. A pretože Židia na základe predpovedí prorokov majú oddávna za to, že Jeruzalem bude stredom mesiášskej svetovej ríše, bude sa Antikrist snažiť zmocniť tohto mesta a tiež sa mu to podarí. Vtedy si Jeruzalem zvolí za svoje hlavné sídlo, čím bude chcieť ukázať, že je skutočným mesiášom. Potom sa budú Židia húfne sťahovať späť do svojej domoviny v Palestíne. Tá vzápätí nanovo rozkvitne novými mestami, dedinami a ďalšími živými miestami. Vynikne svojou nádherou i bohatstvom, a celý svet bude k Palestíne obdivne vzhliadať.

Antikrist sa bude tiež vydávať za Boha. Svätý Pavol hovorí: “ 1 A keď je reč o príchode nášho Pána Ježiša Krista a o tom, že sa spoločne zhromaždíme k Nemu, prosíme vás, bratia, 2 nedajte sa tak ľahko sklátiť v presvedčení, alebo zastrašiť ani duchom ani slovom ani údajne naším listom, akoby deň Pánov už nastával. 3 Nech vás nikto nijako neoklame. Lebo prv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa človek neprávosti, syn zatratenia, 4 ktorý sa bude protiviť a povyšovať nado všetko, čo sa volá Boh, alebo je predmetom zbožného uctievania, takže sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. “ 2 Tes 2, 1-4

 – Daniel hovorí:“   Kráľ bude konať podľa svojej vôle. Bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého boha; bude hovoriť neslýchané veci aj proti Bohu bohov. Bude sa mu dariť, až kým sa neukončí hnev. Lebo sa splní, čo bolo určené.  “ Dan 11, 36  a svätá Hildegarda vyhlasuje: ,,Bude si vieru vo svojej božskosti vynucovať násilím a strachom. “ Antikrist sa tiež bude rúhať Bohu. „  Mala aj tlamu, aby hovorila veľké veci a rúhala sa; dostala moc pôsobiť štyridsaťdva mesiacov. 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala Jeho menu a Jeho stanu, aj tým, ktorí majú v nebi svoje stany.  “ Zjv 13,5-6
– Antikrist bude predovšetkým potierať a hanobiť učenie o Najsvätejšej Trojici a vyhlasovať za blázna toho, kto by veril, že Boh má Syna. Bude sa nielen rúhať Bohu, ale hľadieť tiež vyhladiť uctievanie Boha. Preto v celom svete šírom nestrpia jediný oltár ani obraz, pripomínajúceho Boha a jeho svätých.
,,A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil až v čase preňho určenom. 7 Veď tajomstvo neprávosti potajomky už pôsobí, ale prv musí byť odstránený ten, čo ho doteraz zdržiava. 8 Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode. 9 Tamten príde satanovým pôsobením so všetkými prejavmi moci, znameniami a lživými zázrakmi, 10 so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.  11 A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť. 13 My sme však povinní vždy ďakovať Bohu za vás, bratia Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotinu na spasenie, keď vás posvätil Duchom a obdaril vierou v pravdu. 2 Tes 6-13
By |2023-08-13T01:05:00+00:0015. apríla 2018|Categories: Infovojna|10 komentárov

About the Author:

Avatar

10 komentárov

 1. … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: blog.infovojna.sk/svetovladca-caka-na-svoju-kralovsku-korunu/ […]

 2. ruger guns 13. februára 2022 at 19:56

  … [Trackback]

  […] There you can find 46882 additional Info on that Topic: blog.infovojna.sk/svetovladca-caka-na-svoju-kralovsku-korunu/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: blog.infovojna.sk/svetovladca-caka-na-svoju-kralovsku-korunu/ […]

 4. […] Svetovládca čaká na svoju kráľovskú korunu […]

 5. […] Svetovládca čaká na svoju kráľovskú korunu […]

 6. […] 1.) Svetovládca čaká na svoju kráľovskú korunu: https://blog.infovojna.sk/svetovladca-caka-na-svoju-kralovsku-korunu/ […]

 7. […] 1.) Svetovládca čaká na svoju kráľovskú korunu: https://blog.infovojna.sk/svetovladca-caka-na-svoju-kralovsku-korunu/ […]

 8. Avatar
  Vlasto 18. apríla 2018 at 12:14

  G.Soros o sebe niekoľko krát hovoril dosť „nadnesene“, o tom sú záznamy. On osobne ale sotva môže byť ten, na ktoré sa vzťahujú hore uvedené texty. Nesedia na neho znaky alebo vlastnosti Antikrista.

  Čo však môže byť – „služobník alebo vykonávateľ toho diabolského projektu NWO vedeného (telepaticky, intuitívne ?) Antikristom“. Teda jeden z mnohých. Služobník NWO s veľkými danosťami ovládať, chápaním politiky i logiky tvorby zisku. S výnimočným vplyvom skrz peniaze a „lišiacku“ propagandu na média i vlády.

  Jeho Izrael prekukol a neprijal ho ako „mesiáša“ alebo ako niekoho z Hora alebo z Dola. Naopak – židia ho nemôžu ani cítiť. Kvôli jeho charakteru a špekuláciám. K Bohu má ďaleko a na Antikrista je ešte stále „dobrý“ resp. „nedôveryhodný“, ľahko „čitateľný“.

  Paradoxom je, že Soros svoje úmysly netají a nezapiera. O sebe pravdu hovorí, nehanbí sa na verejnosti za svoje skutky, ak ho aj alternatíva usvedčí. Je úprimný, ako je to dole uvedené v linkách. Je mimo akúkoľvek morálku v podnikaní alebo rozlišovanie skutkov na dobré a zlé. Dôležitý je zisk. To sám priznáva v rozhovoroch.

  A predsa mainstream o tom neinformuje. Média a (jeho) neziskové organizácie ho zbožňujú… Samozrejme zo zištných dôvodov, nie pre jeho duchovnú veľkosť alebo snáď nejaké spasiteľské reči.

  https://www.hlavnespravy.sk/george-soros-poodkryl-svoju-dusu-som-blazon-ktory-chce-mat-vplyv/824635
  https://gloria.tv/album/zrE979j9JWYA2Dzm4BrEm9oUd
  https://www.youtube.com/watch?v=jM2WFYSfsdA

 9. Avatar
  Vlasto 15. apríla 2018 at 23:00

  Svetovládca čaká na svoju kráľovskú korunu. Spomína sa Antikrist, Izrael, svetovláda. Prečo tam je ale G. Soros?

  G.Soros o sebe niekoľko krát hovoril dosť „nadnesene“, o tom sú záznamy. On osobne ale sotva môže byť ten, na ktoré sa vzťahujú hore uvedené texty. Nie je Antikrist.

  Čo však môže byť je „služobník alebo vykonávateľ toho diabolského projektu NWO vedeného (telepaticky, intuitívne ?) Antikristom“. Teda jeden z mnohých. Služobník NWO s výnimočným chápaním politiky i logiky tvorby zisku. S výnimočným vplyvom skrz peniaze a „lišiacku“ propagandu na média i vlády.

  Jeho Izrael prekukol a neprijal ho ako „mesiáša“ alebo ako niekoho z Hora alebo z Dola. Naopak – židia ho nemôžu ani cítiť. Kvôli jeho charakteru a špekuláciám. K Bohu má ďaleko a na Antikrista je ešte stále „dobrý“ resp. „nedôveryhodný“, ľahko „čitateľný“.

  Paradoxom je – Soros o sebe pravdu hovorí, nehanbí sa. Je úprimný, ako je to dole uvedené v linkách. Je mimo akúkoľvek morálku. To sám priznáva v rozhovoroch. A predsa mainstream o tom neinformuje. Média a (jeho) neziskové organizácie ho zbožňujú… Samozrejme zo zištných dôvodov, nie pre jeho duchovnú veľkosť alebo snáď nejaké spasiteľské reči.

  https://www.hlavnespravy.sk/george-soros-poodkryl-svoju-dusu-som-blazon-ktory-chce-mat-vplyv/824635
  https://gloria.tv/album/zrE979j9JWYA2Dzm4BrEm9oUd
  https://www.youtube.com/watch?v=jM2WFYSfsdA

 10. […] post Svetovládca čaká na svoju kráľovskú korunu appeared first on Blog […]

Leave A Comment